मर्कुस अडियो बाइबल

सेवा इगो कानिङमि याम्‍फु अडियो बाइबल कार्यक्रमबेॽ चोप याम्‍फु लङगामजि स्‍वगतयो ।