पुक्‍मारामि साप्‍चिरा

इगो पुक्‍मारामि साप्‍चिरा ले़ये, नोबा नुरो खाङ्नुङ् नेॽनुङ् बेॽलो जानकारि चुबानुमेयो !