प्रेरित साप्‍चिरा भिजियोल

इगो पेजबेॽ स्‍वागतयो चोप याम्‍फु लाङगामजि ॥