लुका अडियो बाइबल

खेप्‍सानुमो लङगामजि कानिङमि खाप्‍बाङ इगो आडियो बाइबल कार्यक्रमबेॽ !