याम्‍फु भजन सेम्

लौ लाङगाम्जि खेप्‍सानुमेनुङ् साप्‍थानिङेयो ॥