याम्‍फु भजन साप्‍चिरा

याम्‍फुजिमि भजन कोरासमि साप्‍चिराबेॽ स्‍व्‍ाागातयो !