याम्‍फु पुक्‍मारामि अडियो

इगो पुक्‍मारामि अडियो खेम्‍नुङ् बेॽलो आसिस चुबानुमेयो !