याम्फु बाइबल पारलेन्

कानिङेॽ याम्फु खाप्बाङ् इःबाॽआ बाइबलमि पारलेन् इगोबेॽ एङ्इटुङमे कानिङ् चोबेॽ हेन्नुङ्‌ खाङ्‌हेन्डुङ्‌मेयोः लाङ्‌गामजि ॥