याम्फु खिम्‌ होङ्‌सिॽयु

इगो कार्यक्रमबाङ् चोप् याम्‍फु वावानिसा नानुसाजि कानिङमि याम्‍फु वेबसाइडबेॽ स्‍वागतयो !

चोप् याम्‍फु पाबा मामानुङ् लाङगामजि इगोे www.yamphu.com वेपसाइडबेॽ स्वागत, सेवायो,इगोबेॽ कानिङ्‌मि याम्फु खापबाङ्‌ साप्पाॽआ बाइबलमि पारलेम, लुकामि साप्चिरा, पुक्‍मारामि सप्‍चिरा, याम्‍फु खामि सेम्, लावा मोबा हाइखासो बेॽलो खा एम्बाॽआ टुवा कानिङ् चोबेॽ खाङ्‌हेन्डुङमायो गल्ति टुहोङ् आम्लाङ्‌ पिःमाजियो,मोबा सुझाबसो पिःमाजियो ॥