याम्फुजिमि याॽलोहा पारलेन्

कानिङेॽ याम्‍फु खाप्‍बाङ् इःबाॽआ याॽलोहा पारलेन् इगोबेॽ एम्‍बाॽआ ल्‍यहा असेॽहोङ्सो खेम्‍हेन्‍डानुमेयोः लाङगामजि ॥